Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Category
Reservoir-Control Effect of Faults in Pingbei Area of Xihu Depression
YAN Yuhuan, YUAN Zhongpeng, ZHU Bilan, DONG Jingwen, HUANG Chang, LI Kun, LI Qian
2024, 44(2): 1-6. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.001
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Sedimentary Microfacies of H3 of Huagang Formation in the C Oilfield of Xihu Depression in East China Sea
LIU Shu, ZUO Yiwei, FANG Peijie, SUN Li, YIN Guofeng, XU Chen, ZHANG Yanxia
2024, 44(2): 7-14. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.007
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of the "Source-ditch-sink" and Sedimentary System of Baoshi Formation in the K Gas Field of Xihu Sag
YU Kaidi, SUN Li, YAN Shumei, LIU Shu, ZUO Yiwei, HAO Weihang
2024, 44(2): 15-21. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.015
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Reservoir Characteristics and Fracture Prediction of Buried Hill A in Pinghu Slope of Xihu Sag
LI Lei, LI Ning, YIN Wensun, ZHANG Wu, HE Xinjian
2024, 44(2): 22-28. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.022
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research on Vz Noise Recognition and Suppression Technology Based on Four Components of Submarine Nodes
LI Hongjun, LI Yaqing
2024, 44(2): 29-34. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.029
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on Infinite Stage Drag Staged Fracturing Technology and Supporting Tools
LIU Peng, ZUO Kai, LUO Jianwei, LIU Chuan'gang, WEI Aishuan, YAN Mengkai
2024, 44(2): 35-39. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.035
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on Natural Gas Viscosity Experiment and Calculation Model Evaluation of a Gas Field in East China Sea
FAN Hengjie, CHEN Lei
2024, 44(2): 40-44, 88. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.040
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Influence of Wellbore Scaling on the Production of Oil and Gas Wells in Xihu Sag and the Applicability Evaluation of Prediction Methods
GUO Zhihui, DUAN Yingjiao, QIN Binglin, GE Junrui, LU Guochen, WANG Ying, MA Haiyan
2024, 44(2): 45-50. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.045
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Application Prospect Analysis of Intelligent Well Completion in Offshore Oil and Gas Fields
QIU Hao, WEN Min, YU Jifei, QI Zhiyuan, HOU Zening, MA Nan
2024, 44(2): 51-56. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.051
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Practice and Understanding of Shale Gas Fracturing in Baima Complex Structural Area of Fuling
ZHANG Xiaoyu
2024, 44(2): 57-61. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.057
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Application of Electric Imaging Logging Technology in Sedimentary Facies Study of Weizhou Formation in Weixi'nan Sag, Beibu Gulf Basin
XU Meng, HUANG Suwei, ZHANG Yangshuo
2024, 44(2): 62-68. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.062
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
A Simple and Practical Water Saturation Distribution Model
WANG Qin, HAN Xin, ZHANG Qian, TANG Huimin, HE Zhihui
2024, 44(2): 69-72. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.069
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Application of Hydrocarbon Spectrum Graphices Logging Technique in Oil and Gas Identification in the New Exploration Area of East China Sea
ZHAO Xingbin
2024, 44(2): 73-79. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.073
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on the Corrosion Pattern and Mechanism of Cement in High Temperature and High CO2 Environment in Yingqiong Basin
QIU Kang, CUI Qiang, XIONG Zhenyu, WANG Ying, FAN Hongfei
2024, 44(2): 80-83, 88. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.080
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Optimization of Drilling and Completion Technology for Horizontal Branch Wells and Application in Bohai Oilfield
SUN Longfei, YUAN Weiwei, GAO Bin, WANG Xiaopeng, XIE Tao, HUO Hongbo, LIN Hai
2024, 44(2): 84-88. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.084
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on Reverse Osmosis Drilling Fluid System and Application in East China Sea
HU Die, ZHENG Ming, WANG Lei, LI Qian
2024, 44(2): 89-93. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.089
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Research and Practice on Optimization Methods for Drilling Parameters and Drilling Fluid Performance of Extended Reach Wells Based on Wellbore Cleaning Effect
LI gen, WANG Lei, LI Qian, YANG Xuefeng
2024, 44(2): 94-99. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.094
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Treatment and Recognition of Lost Circulation in Reef Limestone Formation of Deep Water Drilling
XIAO Xia, CHEN Bin, LUO Zeli, ZHANG Guanhong, YAN De
2024, 44(2): 100-103. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.100
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Study on Fire Smoke Simulation and Safe Evacuation of Subsea Dry-type Oil Production Unit Based on Pyrosim and Pathfinder
XIAO Junshi, LI Dongjie, WANG Tao, LI Wentao, CHEN Zeguang, SUN Lili
2024, 44(2): 104-108, 112. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.104
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Exploration and Practice of Triethylene Glycol Pollution Control in Bohai J Platform
DAI Dongdong, HU Ling, YUAN Xun, SHI Yan, LIU Zhen, ZHAO Hai
2024, 44(2): 109-112. DOI: 10.3969/j.issn.1008-2336.2024.02.109
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]